Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 17 - Wrocław, 26.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

272 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1441

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

273 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

1441

274 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego

1449

275 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości

przyznawania oraz ich wysokości

1450

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

276 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

1454

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

277 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra

1459

278 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2006 roku

oraz inkaso w 2006 roku

1462

279 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku

1463

280 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia .

innych składników wynagrodzenia .

1467

281 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/76/04 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

1472

282 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzycha jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

1473

283 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

1477

284 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

1481

285 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za warunki pracy, nagród ze specjalnego funduszu nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

1483

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

286 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/313/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok .

1488

287 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis w gminie Wiązów w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy

1489

UCHWAŁY RAD GMIN:

288 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia

1493

289 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1506

290 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

1513

291 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych

1514

292 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Kunicach

nadania nazw ulicom położonym w Kunicach

1515

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

293 -

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Kamienna Góra

1515

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 23,61 zł

liczba wejść: 2159

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP