Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 21 - Wrocław, 2.02.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

344 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku 

1780

345 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor 

1787

346 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

odzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

1791

347 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w 2006 roku 

1795

348 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

1798

349 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów 

1803

350 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2006 rok

i innych składników wynagrodzenia na 2006 rok

1808

351 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów

stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów

1812

352 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie 

1813

353 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów na rok 2006

ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów na rok 2006

1815

UCHWAŁY RAD GMIN:

354 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierającego część terenu górniczego "Pagórki zachodnie Ia"

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierającego część terenu górniczego "Pagórki zachodnie Ia"

1822

355 -

Rady Gminy Głogów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

1826

356 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku 

1832

357 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice

1835

358 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych 

Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych 

1842

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 22,01 zł

liczba wejść: 1950

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP