Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 27 - Wrocław, 7.02.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

376 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zastępstw dla nauczycieli 

2267

377 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski

2272

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

378 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie, zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

Międzylesie, zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

2278

379 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie

2279

380 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

2286

381 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Środa Śląska

2291

382 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania odbiorników bezodpływowych

2296

383 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec .

2297

384 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Zgorzelec

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Zgorzelec

2299

385 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława 

stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława 

2303

386 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

2309

387 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna 

2312

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

388 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

2313

UCHWAŁY RAD GMIN:

389 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

2315

390 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/118/05 Rady Gminy Cieszków z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

2319

391 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lubin na 2006 r.

2320

392 -

Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mietków

Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mietków

2325

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 20,24 zł

liczba wejść: 2120

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP