Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 28 - Wrocław, 8.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

393 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

2331

394 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2006 rok

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2006 rok

2334

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

395 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Słowackiego

2338

396 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia na rok 2006 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

2344

397 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu

2351

398 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta - rejon Rynku i Placu Solnego - część B

2360

399 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Zakrzów we Wrocławiu

2368

400 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2378

UCHWAŁY RAD GMIN:

401 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Długołęka

2384

402 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok budżetowy 2006

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok budżetowy 2006

2392

403 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica

2396

404 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice

2400

405 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Jaczkowice

2402

UCHWAŁA ZGROMADZENIA:

406 -

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

2404

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

407 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z o.o.

2412

OBWIESZCZENIE:

408 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Świerzawa przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 roku

Wyborczego w Legnicy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Świerzawa przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 roku

2418

SPRAWOZDANIA:

409 -

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

2418

410 -

Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

2419

411 -

Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bolesławcu

2421

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 27,53  zł

liczba wejść: 2256

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP