Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 30 - Wrocław, 10.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

414 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr XXIV/116/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r., zmienionej następnie uchwałą nr XXVII/134/04 z dnia 18 listopada 2004 r.

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr XXIV/116/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r., zmienionej następnie uchwałą nr XXVII/134/04 z dnia 18 listopada 2004 r.

2607

415 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w roku 2006

Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w roku 2006

2608

416 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Powiatu w Lubinie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

2614

417 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Świeradów Zdrój - Powiat Lubański, Gminy i Miasta Mirsk - Powiat Lwówecki oraz zmiany granic Powiatu Lubańskiego

2615

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

418 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/236/2000 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

2615

419 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniu wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśna, zabudowanych na cele mieszkalne

2616

420 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2617

421 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

2622

422 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

2624

423 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Oława

2629

424 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

2634

UCHWAŁY RAD GMIN:

425 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec

Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec

2636

426 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jordanów Śląski

2643

427 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

2646

428 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Pęcław

grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Pęcław

2652

429 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisznia Mała

2664

430 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów

2668

431 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2674

432 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

2674

433 -

Rady Gminy Miękina z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

2675

INNE AKTY PRAWNE:

SPRAWOZDANIE:

434 -

Starosty Powiatu Strzelińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku

2676

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 22,75 

liczba wejść: 2185

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP