Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 35 - Wrocław, 16.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

514 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego

3098

515 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

3100

516 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

3103

517 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

3107

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

518 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie skrzyżowań al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Gwiezdną i ul. Stanisława Moniuszki

Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie skrzyżowań al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Gwiezdną i ul. Stanisława Moniuszki

3108

519 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych

3114

520 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

3115

521 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, dla którego Gmina Strzelin jest organem założycielskim

3116

522 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale

3117

UCHWAŁY RAD GMIN:

523 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2006

3117

524 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

3121

525 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2006

3122

526 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Paszowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przyznawania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz zadań organów do tego upoważnionych

3126

527 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

3127

528 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości

3131

529 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3131

530 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Dobroszów i części obrębu wsi Michów

3138

531 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chojnów regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

3169

532 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku

3173

533 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XIII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

Podgórzyn z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XIII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

3178

534 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Stanisława Marusarza w Miłkowie

3179

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

535 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dziadowa Kłoda

3179

536 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dzierżoniów

3180

537 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

3182

538 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Legnicy na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3183

539 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Długołęka

3184

540 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Łagiewniki w 2006 roku

3185

541 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Syców

3186

542 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Województwa Dolnośląskiego

3187

543 -

z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Oława

3189

544 -

z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Przeworno

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Przeworno

3190

545 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Cieszków

3191

546 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Dzierżoniowa

3192

547 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Oleśnicy

3194

548 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Strzelina

3195

549 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2006

2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2006

3196

550 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Bardo

3197

551 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dobroszyce

dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dobroszyce

3198

552 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Jelcz-Laskowice

3199

553 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Mietków

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Mietków

3200

554 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Wińsko

3201

555 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Wołów

3202

556 -

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Niemcza

dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Niemcza

3204

557 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Niechlów na 2006 rok

3205

558 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Pieszyce

3206

POROZUMIENIE:

559 -

zawarte w dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Świdnica a Powiatem Świdnickim w sprawie przekazania i przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej nr 2910 D w granicach administracyjnych miasta Świdnica

dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Świdnica a Powiatem Świdnickim w sprawie przekazania i przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej nr 2910 D w granicach administracyjnych miasta Świdnica

3207

ZARZĄDZENIE:

560 -

Starosty Zgorzeleckiego z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

3208

SPRAWOZDANIE:

561 -

Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.

3209

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 33,76 

liczba wejść: 2379

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP