Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 41 - Wrocław, 23.02.2006 r.

UCHWAŁA SEJMIKU:

604 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/226/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego i obiektów umieszczonych w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego i obiektów umieszczonych w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

3758

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

605 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

3759

606 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

3760

607 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie

3765

608 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3769

609 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

3774

610 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja .

3774

611 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II

3780

612 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczawna Zdroju

3782

613 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

3785

614 -

Rady Miasta Boguszowa Gorc z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielane bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Boguszowa Gorc z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielane bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

3793

615 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina Zdrój

3793

616 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda w roku 2006

3796

UCHWAŁY RAD GMIN:

617 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

3803

618 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagiewniki

3807

619 -

Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

3811

620 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób gminy

3814

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 19,25 zł

liczba wejść: 2192

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP