Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 42 - Wrocław, 24.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

621 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Radków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

3820

622 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków"

3822

623 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Radków

dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Radków

3833

624 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzegom

3838

625 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Strzegomia

3839

626 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Społecznej w Strzegomiu

3840

627 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzegom

3840

628 -

Rady Miejskiej Nowej Rudy z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na pracę konserwatorskie przy obiektach zabytkowych

3841

629 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3842

630 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy oraz zmian jej Statutu

3843

631 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/158/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej

3844

632 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejskiej w Radkowie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

3844

633 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

3845

UCHWAŁY RAD GMIN:

634 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Wisznia Mała

3852

635 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Wisznia Mała

3852

636 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała

3853

637 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała

3854

638 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

3855

639 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

3856

640 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

3856

641 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

3857

642 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w osadzie Raków

3857

643 -

Rady Gminy Czarny Bór z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór

3860

644 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Oleśnica oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

3872

645 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3873

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

646 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2006 rok prognozy kwoty długu

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2006 rok prognozy kwoty długu

3878

647 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Lubawka na 2006 rok prognozy kwoty długu

3879

648 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Mysłakowice na 2006 rok prognozy kwoty długu

3880

649 -

z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gaworzyce na 2006 rok prognozy kwoty długu

3881

650 -

z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Lubina na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3882

651 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lubin na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3883

652 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pielgrzymka na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pielgrzymka na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3884

653 -

z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kunice na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3885

654 -

z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Paszowice na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3886

655 -

z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Stara Kamienica na 2006 rok prognozy kwoty długu

6887

656 -

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok prognozy kwoty długu

3889

657 -

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok prognozy kwoty długu

dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok prognozy kwoty długu

3890

658 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Oborniki Śląskie

3891

659 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Oleśnica

3892

660 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Oława

3893

661 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Piława Górna

3895

662 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Stoszowice

3896

663 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Wiązów

3897

664 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Zawonia

3899

665 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

3900

666 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Ziębice

3901

667 -

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Złoty Stok

sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Złoty Stok

3902

668 -

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Kondratowice

3904

669 -

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Krośnice

lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Krośnice

3905

670 -

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Męcinka na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

3906

671 -

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wrocławia na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publiczne

3908

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 27,76 

liczba wejść: 2212

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP