Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 43 - Wrocław, 24.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

672 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów usuniętych z drogi

3913

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

673 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

3913

674 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości będących w zakresie zadań własnych gminy

3914

675 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji gminy Bielawa jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

3916

676 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody odprowadzenia ścieków w Gminie Miejskiej Świeradów Zdrój .

3920

677 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój działających w zakresie oświaty

3927

678 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3944

679 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej

3947

680 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/275/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha

3950

681 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

3950

682 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3957

UCHWAŁY RAD GMIN:

683 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

3958

684 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

3961

685 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

3963

686 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Zabardowice

3969

687 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi Siedlce w gminie Oława (działka nr 283/1)

3978

688 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2006

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2006

3985

689 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce

3990

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

690 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Miliczu

3992

SPRAWOZDANIA:

691 -

Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie za 2005 r.

3992

692 -

Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2005

3994

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 26,25 

liczba wejść: 2140

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP