Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 46 - Wrocław, 01.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

714 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/167/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kuropatnik

4151

715 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/160/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gęsiniec

4152

716 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/163/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gościęcice

4152

717 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzelin - Gęsiniec - Osiedle Parkowe"

4153

718 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/169/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzelin - Przedłużenie Ulicy Staromiejskiej"

4154

719 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biały Kościół

4154

720 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gębczyce

4155

721 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/88/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębniki

2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębniki

4156

722 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/89/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowolesie

4157

723 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pławna - jednostka urbanistyczna A i B

dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pławna - jednostka urbanistyczna A i B

4157

724 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/170/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczawin, gmina Strzelin

2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/170/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczawin, gmina Strzelin

4158

725 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/171/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzegów, gmina Strzelin

r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/171/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzegów, gmina Strzelin

4159

726 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

4159

727 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ząbkowice Śląskie

4167

728 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli za warunki pracy

4168

729 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych

4169

730 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

4170

731 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

4171

732 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk funkcyjnych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

4173

733 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom

4174

UCHWAŁY RAD GMIN:

734 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

4175

735 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

4185

736 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 36/IV/2003 z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłodzko

4192

737 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

4193

738 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Kłodzko w roku 2006

4193

739 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko

4198

740 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław

4201

741 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice .

4201

742 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2006 roku

Miękinia z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2006 roku

4215

743 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Siekierczyn

4221

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

744 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wałbrzycha

4225

INFORMACJA:

745 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji udzielonych Gminie Góra, która prowadziła działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Górze

4226

OGŁOSZENIE:

746 -

Prezydenta Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy

4227

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 24,25 

liczba wejść: 2066

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP