Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 47 - Wrocław, 02.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

747 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Wrocław

4230

748 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4237

749 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Olszyna

4238

750 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie

4239

751 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych

4247

752 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4253

753 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4259

754 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych

4263

755 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/275/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie

Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/275/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie

4265

756 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Głogów

4265

757 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym

4276

UCHWAŁY RAD GMIN:

758 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wisznia Mała

4278

759 -

Rady Gminy Kotla z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie tych dotacji

Kotla z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie tych dotacji

4284

760 -

Rady Gminy Kotla z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/154/01 Rady Gminy Kotla w sprawie Statutu Gminy Kotla

Gminy Kotla z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/154/01 Rady Gminy Kotla w sprawie Statutu Gminy Kotla

4291

761 -

Rady Gminy Kotla z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotla

4291

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

762 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

4297

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 21,92 

liczba wejść: 2018

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP