Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 49 - Wrocław, 06.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

781 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice

Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice

4511

782 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 styczna 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

4516

783 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Żarów

4522

784 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów

4529

785 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże - droga powiatowa nr 3396 D

4541

786 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie

4544

787 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność miasta Świdnicy

4550

788 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie gminy miasto Świdnica na zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu

4550

789 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4555

790 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodów szkół w planie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Kowarach

4562

791 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

4562

792 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

4563

793 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4577

UCHWAŁY RAD GMIN:

794 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w gminie Dobromierz

4577

795 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/193/05 w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/193/05 w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

4581

796 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/194/05 w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/194/05 w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

4589

797 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach załącznika do formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości

4600

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

798 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego "Term-Hydral" Spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu

4603

ANEKS:

799 -

zawarty w dniu 14 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim do Porozumienia zawartego w Lubaniu w dniu 30 marca 2005 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii

14 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim do Porozumienia zawartego w Lubaniu w dniu 30 marca 2005 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii

4605

ZARZĄDZENIE:

800 -

Starosty Lwóweckiego z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie w 2006 roku

4606

SPRAWOZDANIE:

801 -

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

4607

INFORMACJA:

802 -

Starosty Wałbrzyskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Wałbrzycha obręby: Poniatów nr 8, 9, 10, 11, 12, 23 i 24, Książ nr 51, Lubiechów nr 52 i 53, Biały Kamień nr 14, Stary Zdrój nr 22

Wałbrzyskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Wałbrzycha obręby: Poniatów nr 8, 9, 10, 11, 12, 23 i 24, Książ nr 51, Lubiechów nr 52 i 53, Biały Kamień nr 14, Stary Zdrój nr 22

4609

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 30,28 zł

liczba wejść: 2326

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP