Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 83 - Wrocław, 19.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

1338 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

7623

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1339 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa, na 2006 rok

7630

1340 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w 2006 roku .

7634

1341 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze.

7639

1342 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pietrzykowicach

7640

1343 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006 .

7643

1344 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 .

7644

1345 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Maista i Gminy Ścinawa dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych .

7644

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1346 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

7655

1347 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa .

7660

1348 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice .

7665

UCHWAŁY RAD GMIN:

1349 -

Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 września 2005 r. nr XLIX/560/05 dotyczącej określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy .

7666

1350 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osiek, gmina Lubin

7667

1351 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Bystrzyca

7669

1352 -

Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie likwidacji drogi

7671

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1353 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wrocław .

7671

INFORMACJA:

1354 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wygaśnięciu koncesji udzielonych Gminie Lwówek Śląski prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim

7697

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,53 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,56 zł

liczba wejść: 2260

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP