Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 247 - Wrocław, 24.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3669 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

21947

3670 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów Powiatu Kłodzkiego w roku akademickim 2006/2007

21948

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3671 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/351/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława .

21955

3672 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia .

21956

3673 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy

21958

3674 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dębu szypułkowego (Quercus robur) rosnącego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 1-7

21960

3675 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody miłorzębu dwuklapowego (Gingo biloba) rosnącego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 1-7

21962

3676 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody bluszczu pospolitego (Hedera helix) rosnącego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 1-7

21964

3677 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie .

21966

3678 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi .

21966

3679 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/402/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

21967

3680 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

21976

3681 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007

21977

UCHWAŁY RAD GMIN:

3682 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice .

21977

3683 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

21985

3684 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna

21993

3685 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowice Wielkie .

21996

3686 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XII/76/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

21996

3687 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jordanów Śląski

21997

3688 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku .

22000

3689 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

22000

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

3690 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 października 2006 r. w sprawie sprostowania błędów .

22002

3691 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIII/739/00 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Wrocławia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.

22003

3692 -

Przewodniczącej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

22018

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,41 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,63 zł

liczba wejść: 2126

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP