Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 51 - Wrocław, 08.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

804 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród na 2006 rok

nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród na 2006 rok

4689

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

805 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród

4694

806 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006 roku

z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006 roku

4700

807 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im numerów

4705

808 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4706

809 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

4707

810 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

4708

811 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich

4710

812 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu placu zabaw

4710

813 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu korzystania z parku w Długopolu Zdroju

4711

814 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierżoniowie

4712

815 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 2006 rok

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 2006 rok

4727

816 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4733

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

817 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

4734

UCHWAŁY RAD GMIN:

818 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim

4736

819 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina w Walimiu

4741

820 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gminę Malczyce w 2006 roku

Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gminę Malczyce w 2006 roku

4742

821 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze

4747

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

822 -

z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Międzylesie na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4752

823 -

z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4753

824 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4754

825 -

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Dobromierz na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

4755

826 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy Czarny Bór na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4756

827 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

4757

828 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Mieroszów na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4758

829 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polanica Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polanica Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4759

830 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczawno Zdrój na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4760

831 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Szczytna na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4761

832 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Żarów na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4762

833 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4763

834 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Wałbrzych na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Wałbrzych na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4764

835 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stare Bogaczowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4765

836 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4766

837 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Świdnicy na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4767

838 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4768

839 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kudowa Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4769

840 -

z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

27 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4770

841 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jedlina Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4771

842 -

z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Radków na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Radków na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4772

843 -

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4773

844 -

z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Strzegom na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4774

845 -

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4775

846 -

z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy

4776

847 -

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4777

848 -

z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Duszniki Zdrój na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4778

849 -

z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Bierutów

lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Bierutów

4779

850 -

z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

4780

851 -

z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Czernica

9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Czernica

4782

852 -

z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Sobótka

4783

853 -

z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Środa Śląska na rok 2006

4784

854 -

z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

4785

855 -

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Ciepłowody

4786

856 -

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Domaniów

4787

857 -

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żmigród na rok 2006

dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żmigród na rok 2006

4788

858 -

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Żórawina

4790

859 -

z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty długu .

4791

860 -

z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 r. oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Milicz

4792

861 -

z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

4794

862 -

z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu

dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu

4795

ZARZĄDZENIA:

863 -

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2006 roku

4796

864 -

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 roku

Jeleniogórskiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 roku

4797

865 -

Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w domu dziecka na terenie powiatu trzebnickiego w 2006 roku

4797

866 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2006 roku

4797

867 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2006 roku

4798

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 33,33 zł

liczba wejść: 2202

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP