Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 164 - Wrocław, 10.08.2006 r.

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2578 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

17265

2579 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

17265

2580 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

17266

2581 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

17266

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2582 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie

17267

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2583 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Potworów, Przyłęk i miasta Bardo

17270

2584 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bardo

17281

2585 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

17286

2586 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie .

17286

2587 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie

17293

2588 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

17302

2589 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

17305

2590 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego "Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Strzelinie

17315

2591 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu

17315

2592 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

17317

2593 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Lądku Zdroju

17322

2594 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz na rok 2006

17323

2595 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminie Twardogóra i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa .

17328

2596 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

17329

2597 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/535/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

17332

2598 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki we Wrocławiu .

17333

2599 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta w Dzierżoniowie

17362

UCHWAŁY RAD GMIN:

2600 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim .

17362

2601 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Ciepłowody

17364

2602 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2006-2010 .

17368

2603 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/2006 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa .

17371

2604 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Kostomłoty

17372

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

2605 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła dla Kompanii Spirytusowej "WRATISLAVIA" Polmos Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu

17375

2606 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu

17375

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,98 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,45 zł

liczba wejść: 2110

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP