Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 249 - Wrocław, 28.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3694 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/263/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

22167

3695 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania "Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do 2020 roku"

22168

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3696 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z terenu powiatu zgorzeleckiego

22169

3697 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu zgorzeleckiego .

22191

3698 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu głogowskiego

22203

3699 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego

22204

3700 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych Powiatu Oławskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

22212

3701 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

22212

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3702 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 października 2006 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Mirsk

22213

3703 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Mirsku .

22216

3704 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przez przedsiębiorców z terenu Gminy Miasta Boguszowa-Gorc

22217

3705 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa .

22218

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3706 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach na terenie Gminy Prusice .

22232

UCHWAŁY RAD GMIN:

3707 -

Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kotla z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

22232

3708 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna .

22234

3709 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów

22243

3710 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/358/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

22250

3711 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

22251

3712 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec .

22252

3713 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

22253

3714 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

22254

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3715 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie wykazu Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2006 .

22256

INFORMACJE:

3716 -

Starosty Lubińskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ścinawy .

22258

3717 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedziba w Kamiennej Górze

22258

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,14 zł

liczba wejść: 2232

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP