Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 54 - Wrocław, 13.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

886 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu

4986

887 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/279/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu

Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/279/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu

4987

888 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

4988

889 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

4989

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

890 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków

4989

891 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5034

892 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów

5040

893 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5044

894 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

5049

895 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

5054

896 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania

15 lutego 2006 r. w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania

5054

897 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5056

898 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy - zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Gminę Góra

5061

UCHWAŁY RAD GMIN:

899 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5062

900 -

Rady Gminy Borów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących się na terenie gminy Borów

5067

901 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

5068

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

902 -

zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego

5073

SPRAWOZDANIE:

903 -

Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za rok 2005 

5074

 

Pełna treść (PDF)

Cena 27,73 zł

liczba wejść: 2164

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP