Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 252 - Wrocław, 01.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

3735 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego " Dolina Bystrzycy"

22509

3736 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy"

22514

3737 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok

22518

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3738 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/532/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

22544

3739 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/533/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

22545

3740 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/534/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

22546

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3741 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

22547

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3742 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2005 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój .

22551

3743 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Oborniki Śląskie

22553

3744 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe

22555

3745 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

22556

3746 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Międzylesie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

22558

3747 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora .

22560

3748 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu

22561

3749 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

22562

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3750 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prusice dla niepublicznych przedszkoli

22567

UCHWAŁY RAD GMIN:

3751 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osiecznicy .

22572

3752 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

22572

3753 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Osiecznica zmienionej uchwałą nr XIX/105/2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Osiecznica

22573

3754 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wisznia Mała .

22574

3755 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kryniczno

22578

3756 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Rogoż .

22582

3757 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Psary

22586

3758 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Malin

22590

3759 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ozorowice

22594

3760 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wysoki Kościół .

22598

3761 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Pierwoszów

22602

3762 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Strzeszów .

22606

3763 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Szewce .

22610

3764 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Mienice

22614

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3765 -

Starosty Jaworskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych Miasta Jawora nr 1 Gospodarstwo, nr 3 Łany, nr 5 Przedmieście, nr 7 Stare Miasto

22618

INFORMACJE:

3766 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Bielbaw" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie

22618

3767 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmiany koncesji dla RWE KAC Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

22619

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,71 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,37 zł

liczba wejść: 2146

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP