Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 253 - Wrocław, 04.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3768 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego

22623

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3769 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego

22659

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3770 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii .

22694

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3771 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg w granicach administracyjnych miasta Ścinawa, rejon ulicy Klasztornej do dróg kategorii gminnych

22695

3772 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

22703

3773 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

22706

3774 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i 2006 roku

22706

3775 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miejską Dzierżoniów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

22707

3776 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury w Strzelinie

22712

3777 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usłu-gowej położonego przy ulicy Ciernie w Świebodzicach

22714

3778 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Świebodzicach .

22717

3779 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy Błonia Trzebnickie placowi na terenie miasta Trzebnica

22720

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3780 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

22721

3781 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Wiązowie .

22723

3782 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Wiązów na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

22724

UCHWAŁY RAD GMIN:

3783 -

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica .

22731

3784 -

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica .

22735

3785 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zachodniej granicy gminy Podgórzyn w obrębie Staniszów .

22740

3786 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Podgórzynie

22756

3787 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

22757

3788 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

22758

3789 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych .

22766

3790 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wińsku nr XLVIII/287/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku .

22774

UCHWAŁA ZGROMADZENIA:

3791 -

Związku Gmin Karkonoskich z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Związku Gmin Karkonoskich oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

22774

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

3792 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmiany koncesji dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu .

22777

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,12 zł

liczba wejść: 2077

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP