Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 59 - Wrocław, 20.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

928 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5590

929 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina Zdrój

5597

930 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

5601

931 -

Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5606

932 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/202/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocowego dla przedsiębiorstw tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy

lutego 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/202/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocowego dla przedsiębiorstw tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy

5615

933 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, tj. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

określającego zasady wynagradzania nauczycieli, tj. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

5615

934 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie

5620

935 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2006

Miejskiej w Kowarach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2006

5632

936 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

5637

937 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

5638

938 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

5638

939 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

5639

UCHWAŁY RAD GMIN:

940 -

Rady Gminy Mietków z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mietków na lata 2006-2010

5639

941 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/426/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/426/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce

5645

942 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwały w sprawie Statutu Sołectw: Studnica, Siedliska, Grzymalin, Gniewomirowice, Goślinów, Jeziorzany, Miłkowice, Głuchowie, Kochlice, Rzeszotary - Dobrzejów, Jakuszów, Ulesie - Lipce, Bobrów, Pątnówek

5645

943 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

5647

944 -

Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kamieniec Wrocławski

5654

945 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Modła w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Modła

5657

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

946 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Radzie Powiatu Lwóweckiego

5658

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,14 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,19 zł

liczba wejść: 1946

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP