Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 165 - Wrocław, 11.08.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2607 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary .

17378

2608 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania stypendiów unijnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju w roku szkolnym 2006/2007"

17383

2609 -

Rady Miejskiej w Sycowie dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek pensum godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Radę Miejską w Sycowie

17389

2610 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław .

17390

2611 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie zespołu urbanistycznego Las Osobowicki i południowej części Osobowickich Pól Irygacyjnych we Wrocławiu

17392

2612 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

17404

2613 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta w Kudowie Zdroju

17406

2614 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

17407

UCHWAŁY RAD GMIN:

2615 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica

17412

2616 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

17426

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2617 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze

17431

INFORMACJA:

2618 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Przemkowie

17435

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,73 zł

liczba wejść: 1890

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP