Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 61 - Wrocław, 22.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

957 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006

5763

958 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Lubinie oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu

Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Lubinie oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu

5767

959 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym Ośrodku

5768

960 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubin

5770

961 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytna

5775

962 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej nr 21a

Radkowie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej nr 21a

5776

963 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, zabudowanych na cele mieszkaniowe

Bierutowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, zabudowanych na cele mieszkaniowe

5776

964 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/395/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006

Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/395/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006

5777

965 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i rolną

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i rolną

5778

966 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

5778

967 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych udzielanych nauczycielom dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych

5779

968 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5780

969 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska w 2006 roku

5780

970 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

5781

971 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Środzie Śląskiej

5782

972 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę poniesionych wydatków na pomoc w formie posiłku

5784

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

973 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5784

974 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w mieście Prusice, gmina Prusice

Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w mieście Prusice, gmina Prusice

5793

975 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice

5795

976 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację zadań publicznych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 

5796

UCHWAŁY RAD GMIN:

977 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

5798

978 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica

5798

979 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

5805

980 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis

5806

981 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

5808

982 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/53/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach

5813

983 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Siekierczyn

5813

984 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/583/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-wawcze

Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/583/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-wawcze

5818

985 -

Rady Gminy Głogów z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Głogów

5819

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

986 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2006 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Harpen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

5819

ZARZĄDZENIA:

987 -

Starosty Strzelińskiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

5828

988 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2006 roku

5828

989 -

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2006 roku

5829

990 -

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2006 roku

5829

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,96 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,01 zł

liczba wejść: 2329

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP