Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 201 - Wrocław, 26.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2964 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego .

21611

2965 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/754/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

21612

2966 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu

21613

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2967 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13 w Lubinie .

21613

2968 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec

21638

2969 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom, zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze socjalnym

21640

2970 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla Urzędu Miasta Piława Górna

21640

2971 -

Rady Miasta Piława Górna z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program pomocy de minimis" udzielanej w Gminie Miejskiej Piława Górna w należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy

21641

2972 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

21647

2973 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Mieroszów

21647

2974 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wojcieszów

21648

2975-

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec

21648

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2976 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury .

21656

UCHWAŁY RAD GMIN:

2977 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zgorzelec dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania

21658

2978 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Zgorzelec

21661

2979 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu

21661

2980 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

21663

2981 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 36/05 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

21678

2982 -

Rady Gminy Rudna z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2003 Rady Gminy Rudna z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

21678

2983 -

Rady Gminy Rudna z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów

21684

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2984 -

z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawarte pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie przejęcia przez Województwo Dolnośląskie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

21685

DECYZJA:

2985 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

21687

INFORMACJA:

2986 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "Energetyka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

21690

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,39 zł

liczba wejść: 2189

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP