Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 255 - Wrocław, 06.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3795 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

22815

3796 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania .

22819

3797 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury oraz ustalenia ich maksymalnej wysokości .

22823

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3798 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy "Karta Nauczyciela" oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki

22828

3799 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

22831

3800 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

22842

3801 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

22843

3802 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa

22845

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3803 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 211/XXXVI/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzania przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Nowa Ruda .

22845

3804 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy 11 Listopada w Oławie

22846

3805 -

Rady Miejskiej w Jelczu Laskowicach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Jelcz-Laskowice oraz nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice

22860

3806 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 października 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

22864

3807 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

22868

3808 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaliczenia nowych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Strzelin do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

22875

UCHWAŁY RAD GMIN:

3809 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

22879

3810 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 19 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

22879

3811 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 19 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

22887

3812 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec

22890

3813 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

22896

3814 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

22902

3815 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej i obsługi rolnictwa terenu działki nr 256/14, obręb Gierałtowiec

22903

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3816 -

zawarte w dniu 10 listopada 2006 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Olszyna w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Olszyna

22915

ANEKS:

3817 -

z dnia 19 października 2006 r. do porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie przejęcia przez Województwo Dolnośląskie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

22917

OGŁOSZENIE:

3818 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie uzupełnienia składu powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych

22919

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,68 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,87 zł

liczba wejść: 2034

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP