Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 101 - Wrocław, 24.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1718 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich

9849

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1719 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Jaworski

9853

1720 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/305/2002 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 października 2002 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

9855

1721 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na rok 2006

9856

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1722 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2003 r., nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. oraz nr XXXIII/339/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r.

9859

1723 -

Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska

9862

1724 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Stronie Śląskie .

9871

1725 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 r.

9871

1726 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Szczawno Zdrój

9875

1727 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 578/XLII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez ich posiadaczy oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta Jelenia Góra 

9897

1728 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi

9897

1729 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi

9905

1730 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Polkowice lub jej jednostkom organizacyjnym

9905

1731 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi"

9907

1732 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Szczytnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2

9908

UCHWAŁY RAD GMIN:

1733 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziadowa Kłoda

9911

1734 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowo-zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne

9921

1735 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru projektowanej drogi wojewódzkiej w obrębie Małuszów

9925

1736 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Stoszowice wydatków na renowację zabytków

9931

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1737 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

9938

LISTA BIEGŁYCH:

1738 -

uzupełnienie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

9942

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,95 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,68 zł

liczba wejść: 1965

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP