Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 64 - Wrocław, 24.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

996 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części Klina Stabłowickiego we Wrocławiu

5957

997 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Oława

5967

998 -

Rady Miejskiej Jedlina Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

5972

999 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju

Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju

5973

1000 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Jelenia Góra

5973

1001 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Jelenia Góra

miasta Jelenia Góra

5980

1002 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi

5999

1003 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Leśna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

6012

1004 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/293/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2006

Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/293/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2006

6014

1005 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

6014

1006 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

6016

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1007 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

6030

UCHWAŁY RAD GMIN:

1008 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego

6036

1009 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Głębowice, gmina Wińsko

6037

1010 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Święta Katarzyna

6041

1011 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

6047

1012 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grębocice

6047

1013 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

6053

1014 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

6056

1015 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr III/18/2002 z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

6057

1016 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radwanice

6058

1017 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Krotoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

6065

1018 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

6066

1019 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

6066

1020 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/116/2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

6067

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1021 -

zawarte w dniu 31 stycznia 2006 roku w Legnicy pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

6068

DECYZJA:

1022 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła z dnia 1 marca 2006 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Polkowicach

6069

OBWIESZCZENIE:

1023 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2006 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica przeprowadzonych w dniu 12 marca 2006 roku

6071

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,27 zł

liczba wejść: 2244

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP