Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 66 - Wrocław, 28.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1050 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Starym Wołowie, powiat Wołów w województwie dolnośląskim

6116

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1051 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia

6123

1052 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

6129

1053 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6129

1054 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi

6135

1055 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja

6136

1056 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1

w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1

6136

1057 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wojcieszów

6137

1058 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przemków

Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przemków

6141

1059 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Oleśnicy oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

6149

UCHWAŁY RAD GMIN:

1060 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Paszowice

Gminy Paszowice z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Paszowice

6151

1061 -

Rady Gminy Borów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6157

1062 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów

6162

1063 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka

6166

1064 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnów

6175

1065 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2006 roku

6180

1066 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób gminy

6184

1067 -

Rady Gminy Ruja z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

6185

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1068 -

Starosty Lubańskiego z dnia 2 marca 2006 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

6185

1069 -

Starosty Wołowskiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w 2006 roku

6186

OBWIESZCZENIE:

1070 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

6187

SPRAWOZDANIE:

1071 -

Starosty Dzierżoniowskiego z działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dzierżoniowie w 2005 roku

Dzierżoniowie w 2005 roku

6188

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,67 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,95 zł

liczba wejść: 2022

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP