Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 85 - Wrocław, 21.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1413 -

Rady Miejskiej Duszniki Zdrój z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

7833

1414 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/268/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kłodzko .

7833

1415 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku

7834

1416 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

7838

1417 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska .

7838

1418 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porębie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - działka nr 19, obręb 4, oraz opłat za usługi pogrzebowe i użytkowanie cmentarza

7839

1419 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kąty Wrocławskie .

7842

1420 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

7842

1421 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój .

7844

1422 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Prezydenta Miasta Lubina

7845

1423 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 16 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie

7845

1424 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso

7846

1425 -

Rady Miejskiej Nowej Rudy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7847

1426 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Oławie .

7858

1427 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Oławie .

7860

1428 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Oława .

7862

1429 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w rejonie osiedla "Nowy Górnik" w Oławie

7864

UCHWAŁY RAD GMIN:

1430 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom

7866

1431 -

Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2003 Rady Gminy Rudna z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

7866

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1432 -

zawarte w dniu 30 listopada 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim oraz Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu a Starostą Powiatu Legnickiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 2.2. "Scalanie gruntów" we wsi Krajów gmina Krotoszyce oraz realizację zadania "Scalanie gruntów wsi Krajów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: działanie 2.2. "Scalanie gruntów" .

7880

ANEKS:

1433 -

z dnia 12 grudnia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim oraz Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu a Starostą Powiatu Legnickiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 2.2. "Scalanie gruntów" we wsi Krajów gmina Krotoszyce oraz realizację zadania "Scalenie gruntów wsi Krajów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: działanie 2.2. "Scalanie gruntów"

7884

DECYZJE:

1434 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Interpep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Wizów, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

7886

1435 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Interpep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Zakrzów, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

7888

OBWIESZCZENIE:

1436 -

Przewodniczącego Rady Miasta Zgorzelec z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Zgorzelec .

7890

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,28 zł

liczba wejść: 1980

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP