Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 103 - Wrocław, 25.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1741 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2006 r w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

10031

1742 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/483/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego

10033

1743-

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

10034

1744 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

10034

1745 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

10035

1746 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

10035

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1747 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zwolnień w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy Wałbrzych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw

10036

1748 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XXIII/228/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec .

10045

1749 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia tymczasowego statutu uzdrowiska Cieplice

10046

1750 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirsk

10054

1751 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

10060

1752 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Jedlina Zdrój

10061

1753 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra

10069

1754-

Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

10076

1755 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku .

10076

1756 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/27/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Góra oraz ustalenie granic ich obwodów .

10077

1757 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonym przez Miasto Piechowice w 2006 r.

10078

1758 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularzy składanych organowi podatkowemu w celu ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

10084

1759 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i zasad prowadzenia handlu na terenie miasta Kudowa Zdrój poza targowiskiem miejskim .

10089

1760 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Pęgów

10090

1761 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Oławy na temat budowy obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2

10092

1762 -

Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze .

10094

1763 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków

10100

1764 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości

10100

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1765 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia

10103

UCHWAŁY RAD GMIN:

1766 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

10113

1767 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna .

10118

1768 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec .

10138

1769 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krotoszyce .

10139

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1770 -

zawarte w dniu 31 marca 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego a Burmistrzem Miasta Chojnowa w sprawie powierzenia zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi

10145

DECYZJA:

1771 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2006 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakład Ciepłowniczy "Term - Hydral" Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

10147

OBWIESZCZENIE:

1772 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

10149

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,71 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,11 zł

liczba wejść: 2286

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP