Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 86 - Wrocław, 26.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1437 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

7918

1438 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/351/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława

7925

1439 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Międzybórz .

7926

1440 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka szlaku kolejowego "Zebrzydowa - Węgliniec"

7930

1441 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogrodziec

7935

1442 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz zmiany czynszu za użytkowanie gruntów gminnych na cele warzywnicze

7942

1443 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

7943

1444 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

7944

1445 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

7945

1446 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy i miasta Środa Śląska

7947

1447 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 roku dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Lądek Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

7948

1448 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej .

7948

1449 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/272/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2002 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

7949

1450 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko- -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku

7950

1451 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/440/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości

7950

1452 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Szklarska Poręba, zabudowanych na cele mieszkaniowe .

7951

1453 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/209/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

7952

1454 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

7952

1455 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/210/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości będących w zakresie zadań własnych gminy

7953

1456 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości będących w zakresie zadań własnych gminy .

7954

1457 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXXI/223/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy Gryfów Śląski oraz nr IX/34/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku i nr XIV/159/05 z dnia 18 marca 2005 roku wprowadzających zmiany do uchwały nr XXXI/223/2002

7954

1458 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/A/273/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród

7955

1459 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/A/197/04 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

7956

1460 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. uchylająca uchwalę nr XXVIII/51/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

7957

1461 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec

7957

1462 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

7958

UCHWAŁY RAD GMIN:

1463 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7958

1464 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7965

1465 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka

7966

1466 -

Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

7971

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1467 -

z dnia 7 kwietnia 2006 r. Starosty Powiatu Średzkiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu otrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej

7977

OBWIESZCZENIA:

1468 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Rady Powiatu Wałbrzyskiego

7977

1469 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

7978

DECYZJA:

1470 -

z dnia 6 kwietnia 2006 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Sydkraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

7978

INFORMACJA:

1471 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła Polish Energy Partners S.A z siedzibą w Warszawie

7981

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,35 zł

liczba wejść: 2085

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP