Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 106 - Wrocław, 31.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1781 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. na terenie województwa dolnośląskiego, zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich, określenia ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania

10369

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1782 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

10370

1783 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr XXI/154/2004 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice - rejon ul. Mokrej i Wałowej .

10377

1784 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów - Jaszkotle .

10380

1785 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców .

10385

1786 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe .

10386

1787 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku

10387

1788 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Olszany .

10389

1789 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

10395

1790 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Polkowice oraz zapewnienia im opieki .

10397

1791 -

Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

10398

1792 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych

10402

1793 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe przysługującej osobom fizycznym

10403

1794 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych na rzecz Gminy Mirsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

10403

1795 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/67/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

10405

UCHWAŁY RAD GMIN:

1796 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia; za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki

10406

1797 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeworno

10412

1798 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Suchy Dwór .

10416

1799 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

10425

1800 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej w środkowej części wsi Bielany Wrocławskie .

10427

1801 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiecznica .

10432

1802 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/04 w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przeworno

10438

1803 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

10438

1804 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

10440

1805 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/232/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

10440

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

1806 -

z dnia 14 czerwca 2005 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Wrocław w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Wrocław ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu oraz szkoły muzycznej I stopnia przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu

10441

1807 -

z dnia 15 marca 2006 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem 1 września 2006 r. Zespołu Szkół Plastycznych z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu .

10442

1808 -

z dnia 15 marca 2006 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem 1 września 2006 r. ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia z siedzibą przy ulicy Kłodnickiej 36 we Wrocławiu, szkoły muzycznej I stopnia z siedzibą przy ulicy Kłodnickiej 36 we Wrocławiu

10443

1809 -

z dnia 15 marca 2006 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem 1 września 2006 r. liceum plastycznego, z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu

10444

DECYZJA:

1810 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu

10445

OBWIESZCZENIE:

1811 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

10450

OGŁOSZENIE:

1812 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego

10450

INFORMACJA:

1813 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Dzierżoniowa, obręby: nr 2, 4, 5

10456

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,68 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,17 zł

liczba wejść: 2177

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP