Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 169 - Wrocław, 18.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2640 -

Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój

17835

2641 -

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

17845

2642 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XLV/376/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zasad rozkładania opłaty na raty

17852

2643 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko

17852

2644 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice

17855

2645 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

17870

2646 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 czerwca 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

17873

2647 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jaworzyna Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

17873

2648 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

17875

2649 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów w Ziębicach

17881

2650 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/159/97 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina Zdrój

17883

2651 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsudzkiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku

17883

2652 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

17949

2653 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Miasta Kłodzka

17951

2654 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale nr LII/314/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubawka na stałe obwody głosowania

17952

2655 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

17952

2656 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z terenu Gminy Miasta Boguszowa-Gorce

17955

2657 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obsługi komunikacyjnej (garaże) położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

17955

2658 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo- -produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

17960

2659 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

17964

2660 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

17968

2661 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce

17972

2662 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

17975

2663 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

17978

2664 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/393/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

17979

2665 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

17980

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2666 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Wleń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

17996

UCHWAŁY RAD GMIN:

2667 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoszowice

17997

2668 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Dobromierz

18003

2669 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Domaniów, oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

18005

2670 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Kłodzko

18009

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

2671 -

z dnia 1 sierpnia 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 2005 r. w Świdnicy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatem Świdnickim

18009

 

Pełna treść (PDF)
poz. 2640-2649 
poz. 2650-2652 
poz. 2653-2671

Cena w formie papierowej 47,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,68 zł

liczba wejść: 2403

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP