Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 214 - Wrocław, 06.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3048 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa .

23307

3049 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

23315

3050 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

23319

3051 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. z sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu zgorzeleckiego

23325

3052 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ząbkowicki

23326

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3053 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt .

23337

3054 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6 obręb Pobiedna

23337

3055 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa

23349

3056 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dzierżoniowa

23357

3057 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących lokalowy zasób Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz ustalenia stawek czynszu najmu .

23360

3058 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Oława

23360

3059 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczącej opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej

23368

3060 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Polkowice .

23368

3061 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmian statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach

23369

3062 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata

23370

3063 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach burmistrza miasta Kamiennej Góry, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. .

23370

3064 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie określenia zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Jeleniej Góry, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23371

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3065 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Świerzawa

23382

UCHWAŁY RAD GMIN:

3066 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego .

23383

3067 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka

23385

3068 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Długołęka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

23388

3069 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

23389

3070 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

23391

3071 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna

23394

3072 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/229/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

23395

3073 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej i podatku od posiadania psów na terenie gminy Podgórzyn

23395

3074 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej na obszarze gminy Podgórzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa

23396

INNE AKTY PRAWNE:

LISTA BIEGŁYCH:

3075 -

Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

23396

INFORMACJA:

3076 -

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany koncesji dla RWE KAC Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

23397

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,88 zł

liczba wejść: 2121

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP