Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 148 - Wrocław, 21.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2328 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/94/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski

15625

2329 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/83/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego

15625

2330 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2006/2007, na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Jeleniogórski

15626

2331 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

15636

2332 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

15636

2333 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Lwóweckim kończących się maturą

15644

2334 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

15660

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2335 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą

15667

2336 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

15669

2337 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Złotym Stoku w granicach działek ewidencyjnych nr 276/2 i 276/3

15678

2338 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie

15682

2339 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

15685

2340 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sobótka

15685

2341 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/342/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

15691

2342 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 2005 i 2006 r.

15692

2343 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu Bielawy

15692

2344 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy

15693

2345 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad zbywania akcji prze Burmistrza Miasta Oleśnica

15694

2346 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Oleśnicy

15695

2347 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 506/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

15696

UCHWAŁY RAD GMIN:

2348 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

15697

2349 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

15698

2350 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

15698

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2351 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła BOT Elektrownia Turów S. A. z siedzibą w Bogatyni

15703

OBWIESZCZENIE:

2352 -

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zamieszczenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2005 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

15707

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,95 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,42 zł

liczba wejść: 2069

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP