Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 170 - Wrocław, 19.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2672 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

18012

2673 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania

18021

2674 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bolków na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Bolkowie

18022

2675 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

18023

2676 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

18024

2677 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2006 r. o zmianie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

18024

2678 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2006 r. o zmianie statutu Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej

18025

2679 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Oławskiej we Wrocławiu

18026

2680 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą

18027

2681 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

18038

2682 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirsk w roku 2006

18062

2683 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Mirsk w 2006 roku

18069

2684 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw

18069

2685 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec

18070

2686 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale nr LI/306/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

18071

2687 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów

18072

2688 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica

18072

UCHWAŁY RAD GMIN:

2689 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 450 i 451/2, obręb Spalona

18073

2690 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka - część "C"

18081

2691 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Ośrodek Zdrowia w Borowej"

18088

2692 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

18088

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

2693 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą we Pieńsku

18099

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,46 zł

liczba wejść: 2100

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP