Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 76 - Wrocław, 10.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1207 -

z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuro- psychiatrii w Krośnicach

7003

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1208 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki

7004

1209 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .

7007

1210 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego

7013

1211 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

7017

1212 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

7018

1213 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/231/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

7020

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1214 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania .

7020

1215 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu produkcyjnego "Za torami" w obrębie Wykroty, gmina Nowogrodziec .

7022

1216 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom działającym na terenie gminy miejskiej Zgorzelec .

7026

1217 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat w komunikacji miejskiej

7027

1218 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą na terenie gminy Bardo

7028

1219 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Bardo

7029

1220 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminów dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania na rok 2006

7030

1221 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy .

7034

1222 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnica .

7040

1223 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2006 .

7044

1224 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2006

7046

1225 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7050

1226 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chocianów

7058

UCHWAŁY RAD GMIN:

1227 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie na rok 2006

7059

1228 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

7063

1229 -

Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna

7068

1230 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku

7076

1231 -

Rady Gminy Borów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskich dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania .

7079

1232 -

Rady Gminy Borów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów

7084

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

1233 -

zawarte w dniu 30 grudnia 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Wójtem Gminy Sulików w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Sulików .

7089

1234 -

zawarte w dniu 28 lutego 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Burmistrzem Miasta Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu zgorzeleckiego

7090

ZARZĄDZENIE:

1235 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2006 roku

7092

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1236 -

z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Związku Gmin Bychowo .

7092

1237 -

z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2006 rok prognozy kwoty długu

7093

1238 -

z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Kotla

7095

1239 -

z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Kamienna Góra na 2006 rok prognozy kwoty długu .

7096

1240 -

z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Mściwojów na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

7097

1241 -

z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Święta Katarzyna

7098

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,20 zł

liczba wejść: 2392

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP