Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 151 - Wrocław, 26.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2380-

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów powiatu legnickiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa

15886

2381 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego oraz psychologa i logopedy

15895

2382 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektorów finansów publicznych

15896

2383 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych oraz innych ulg w spłacaniu tych należności

15904

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2384 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko

15905

2385 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań

15915

2386 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/341/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

15930

2387 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Węgliniec lub jej jednostkom organizacyjnym

15931

2388 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Kudowie Zdroju

15934

2389 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 czerwca 2006 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXXIV/204/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój

15935

UCHWAŁY RAD GMIN:

2390 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów

15942

2391 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XII/82/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie

15942

2392 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2006 r. w zmieniająca uchwałę nr XV/113/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Domaniowie" w gminną instytucje kultury o nazwie "Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie"

15943

2393 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Domaniów

15944

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2394 -

Zarządu Powiatu w Legnicy z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legnickiego

15946

INFORMACJA:

2395 -

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego

15949

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,68 zł

liczba wejść: 2034

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP