Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 220 - Wrocław, 12.10.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3086 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa .

24093

3087 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

24102

3088 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu w Świdnicy

24109

3089 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .

24117

3090 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

24118

3091 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

24118

3092 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

24119

3093 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

24119

3094 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Legnickiego

24120

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3095 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poręba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

24128

3096 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/191/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków

24130

3097 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 7 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Miejskiego w Ziębicach .

24131

3098 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

24132

3099 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Twardogórze .

24136

3100 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej i zniesienia formy ochrony przyrody

24137

3101 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 15 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Mikulicz" w Świebodzicach

24137

3102 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie

24138

3103 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie

24140

3104 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Strzelin

24142

3105 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

24142

3106 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i w domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. .

24150

3107 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Jaworze .

24150

3108 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnicy

24151

3109 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/269/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania imienia Piotra Włostowica placowi wokół kościoła Świętych Piotra i Pawła w Trzebnicy

24152

3110 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/321/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Trzebnica

24153

UCHWAŁY RAD GMIN:

3111 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

24154

3112 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żórawina

24155

3113 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/174/2006 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żórawina

24163

3114 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miękinia, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

24164

3115 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 14 września 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotoryja .

24166

3116 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

24166

3117 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

24179

3118 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 września 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

24184

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,13 zł

liczba wejść: 2291

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP