Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 222 - Wrocław, 16.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3140 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

24227

3141 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu Wąsosza

24232

3142 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodu głosowania w Mieście i Gminie Międzybórz do stanu faktycznego

24232

3143 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Międzybórz do stanu faktycznego .

24233

3144 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24234

3145 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście Oława do stanu faktycznego .

24234

3146 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Oława do stanu faktycznego

24236

3147 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania .

24237

3148 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy

24238

3149 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy

24239

3150 -

Rady Miasta Lubań z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

24242

3151 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania w szpitalach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Prezydenta Miasta Bolesławiec w dniu 12 listopada 2006 r.

24242

3152 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XL/304/06 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów .

24243

3153 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

24244

3154 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/303/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis

24244

3155 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Ścinawa

24245

3156 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Wołowie

24246

3157 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wołowie

24247

3158 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 5 października 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Dolny do stanu faktycznego

24249

UCHWAŁY RAD GMIN:

3159 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy stacji kolejowej Bielany Wrocławskie w obrębie Ślęza

24250

3160 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicach: Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej części wsi Domasław

24255

3161 -

Rady Gminy Lubań z dnia 22 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Lubań

24260

3162 -

Rady Gminy Lubań z dnia 22 września 2006 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

24261

3163 -

Rady Gminy Lubań z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy Lubań z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

24263

3164 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Legnickie Pole .

24264

3165 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24264

3166 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

24265

3167 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina

24267

ZARZĄDZENIE:

3168 -

Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

24269

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3169 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 2 października 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Górze

24271

3170 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

24271

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,16 zł

liczba wejść: 1992

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP