Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 88 - Wrocław, 04.05.2006 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU:

1494 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2006

8147

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1495 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski .

8149

1496 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego

8150

1497 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie

8158

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1498-

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łużyckiej w zakresie jednostki bilansowej 2TDL1/2(Z1/2) .

8159

1499 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny

8165

1500 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

8170

1501 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu .

8171

1502 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin i nadania jej statutu

8171

1503 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów

8173

1504 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Oławy

8178

1505 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

8178

1506 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

8181

1507 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

8181

1508 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnica

8182

1509 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wałbrzycha

8183

1510 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLVIII/55/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006

8184

1511 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

8184

1512 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych .

8185

1513 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa

8186

UCHWAŁY RAD GMIN:

1514 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadowa Kłoda .

8187

1515 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody

8193

1516 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 rok w części należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

8198

1517 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

8202

1518 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego

8202

1519 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

8203

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,38 zł

liczba wejść: 2098

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP