Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 223 - Wrocław, 17.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3171 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 września 2006 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/150/2006 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego

24275

3172 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 września 2006 r. o zmianie uchwały nr XIX/67/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów .

24282

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3173 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lubawka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych .

24287

3174 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka .

24288

3175 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się przy terenach kolejowych .

24289

3176 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Wierzbna

24295

3177 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów oraz nagród pieniężnych uczniom i studentom z terenu gminy Żarów za szczególne, wybitne i indywidualne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego .

24297

3178 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów. .

24298

3179 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 września 2006 r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania

24298

3180 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Leśnej .

24299

3181 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Oława na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

24299

3182 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

24307

3183 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi .

24310

3184 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 12 listopada 2006 r. .

24310

3185 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

24311

3186 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi .

24312

3187 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24312

UCHWAŁY RAD GMIN:

3188 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia .

24313

3189 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/183/06 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 746 położonej w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

24330

3190 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/06 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia .

24331

3191 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Dzierżoniów

24331

3192 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn

24332

3193 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Książnica.

24348

3194 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Jędrzejowice

24362

3195 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/358/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

24373

3196 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym

24373

3197 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godizny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia .

24375

3198 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/200/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu .

24375

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3199 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy dla ciepła Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOLZAMEL" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu .

24376

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,38 zł

liczba wejść: 2200

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP