Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 154 - Wrocław, 28.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2398 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

16314

2399 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Złotoryi

16317

2400 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Złotoryjskiego nr L/274/2006 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Złotoryi

16318

2401 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Oleśnickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

16319

2402 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego .

16325

2403 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu kamiennogórskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych

16331

2404 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

16333

2405 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca Statut Powiatu Ząbkowickiego .

16341

2406 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego .

16341

2407 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej

16346

2408 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku szkolnym 2005/2006

16348

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2409 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr L/710/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .

16348

2410 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/465/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

16349

2411 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego

16350

2412 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2002 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich .

16351

2413 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy kompleksowi parkowemu na terenie miasta Ząbkowice Śląskie .

16352

2414 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

16354

2415 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Górze

16355

2416 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach .

16357

2417 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

16358

2418 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

16359

2419 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

16360

2420 -

Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Świdnicy

16363

2421 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Świdnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

16366

2422 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

16366

2423 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy

16368

2424 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego .

16369

2425 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Świdnicy .

16370

2426 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XLIV/352/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborczej .

16371

2427 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XLIV/353/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Pieńsk

16372

2428 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Zawidowie .

16373

UCHWAŁY RAD GMIN:

2429 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 746 położonej w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

16374

2430 -

Rady Gminy w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława

16381

2431 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina .

16386

2432 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jordanów Śląski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego upoważnionych .

16393

2433 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach .

16395

2434 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

16396

2435 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Męcinka .

16397

2436 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Stara kamienica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

16398

2437 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

16398

2438 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych .

16399

2439 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

16400

2440 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych .

16404

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2441 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zarządu Nieruchomości "Wspólny Dom" Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach

16416

INFORMACJA:

2442 -

Starosty Polkowickiego o przyjęciu do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartogra-ficznego w Polkowicach operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 3 miasta Chocianów .

16419

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,98 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,85 zł

liczba wejść: 2214

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP