Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 155 - Wrocław, 31.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2443 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki na rok 2006

16423

2444 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Legnickiego na rok szkolny 2005/2006

16423

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2445 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Kamiennej Górze

16424

2446 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamiennej Górze

16425

2447 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/A/290/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kamienna Góra .

16426

2448 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe

16427

2449 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Strzegom projektów statutów sołectw

16428

2450 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego .

16428

2451 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

16432

2452 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Strzelin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych .

16432

2453 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym wymiarze godzin

16434

2454 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych na rzecz Gminy Olszyna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

16434

2455 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zabranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

16436

2456 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Dolnym

16436

UCHWAŁY RAD GMIN:

2457 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Oława na stałe obwody głosowania .

16438

2458 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych Rady Gminy Oława

16439

2459 -

Rady Gminy Oława z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych Rady Gminy Oława

16440

2460 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Gminy w Stoszowicach

16441

2461 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Żerniki Małe

16442

2462 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania .

16444

2463 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze .

16445

2464 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół w Gminie Rudna

16446

2465 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich wyniki dydaktyczno-wychowawcze

16447

2466 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Zagrodno .

16450

2467 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kondratowice

16451

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2468 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stroniu Śląskim

16452

OGŁOSZENIE:

2469 -

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

16457

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,02 zł

liczba wejść: 1994

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP