Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 80 - Wrocław, 13.04.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1275 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

7328

1276 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

7330

1277 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla zawodników posiadających licencję zawodnika w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, warunków i trybu ich przyznawania .

7333

1278 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zasad i trybu ich przyznawania

7336

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1279 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/13/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

7339

1280 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7339

1281 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

7346

1282 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7353

1283 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

7360

1284 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie programu pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia .

7362

1285 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Trzebnica .

7373

UCHWAŁY RAD GMIN:

1286 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

7374

1287 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia

7379

1288 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice .

7380

1289 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne .

7382

1290 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/372/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 sierpnia 2004 r. dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach .

7384

1291 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/572/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce

7384

1292 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

7385

1293 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

7387

1294 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania

7387

OBWIESZCZENIE:

1295 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości .

7388

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,87 zł

liczba wejść: 1982

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP