Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 89 - Wrocław, 05.05.2006 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1520 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

8206

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1521 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzegom

8209

1522 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

8210

1523 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/271/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dotyczącej uchwalenia na rok 2006 regulaminu przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

8217

1524 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie

8217

1525 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary

8219

1526 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie

8224

1527 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Syców .

8225

1528 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

8226

UCHWAŁY RADY GMINY I MIASTA:

1529 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie "Programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy" .

8230

1530 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom

8233

UCHWAŁY RAD GMIN:

1531 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

8235

1532 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/XL/2005 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

8241

1533 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Janowice Wielkie .

8242

1534 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepłowody

8248

1535 -

Rady Gminy Lubin z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/489/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin

8261

1536 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 155/XVIII/2000 Rady Gminy z dnia 5 lutego 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

8262

1537 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach

8262

1538 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za ogłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie .

8264

1539 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Spalice

8264

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,87 zł

liczba wejść: 2342

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP