Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 230 - Wrocław, 30.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3311 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

24705

3312 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2006 .

24706

3313 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

24715

3314 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego

24720

3315 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi, oznaczonego jako działka o nr 123/3, AM-1, położonego w obrębie Brodno, gmina Środa Śląska

24720

3316 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg, oznaczonych jako działki o nr 334/3 i 507/1, AM-2, położonych w obrębie Miękinia, gmina Miękinia

24721

3317 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa .

24722

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3318 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosza, ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem .

24735

3319 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Klasztornej i ulicy Smardzowskiej we Wrocławiu .

24744

3320 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad rzeką Ślęzą na północny zachód od mostu Klecińskiego w obrębie Klecina we Wrocławiu .

24744

3321 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Opatowice oraz części Makrownętrza Odry

24749

3322 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Stawy Młyńsko" .

24770

3323 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 września 2006 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2007 na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

24771

3324 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Niemczy

24771

3325 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego .

24772

3326 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .

24772

3327 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie udzielania Panu Stanisławowi Rybakowi - Komendantowi Straży Miejskiej w Świdnicy upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

24777

3328 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 października 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Rady Powiatu Bolesławieckiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

24777

3329 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

24778

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3330 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia .

24779

3331 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach

24817

3332 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy .

24819

3333 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w dniu 12 listopada 2006 r.

24819

UCHWAŁY RAD GMIN:

3334 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Jeżów Sudecki .

24820

3335 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych .

24820

3336 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 września 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania .

24821

3337 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kostomłoty

24821

3338 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kunice .

24822

3339 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kunicach .

24823

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

3340 -

Starosty Powiatu Średzkiego o operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Środa Śląska .

24823

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 33,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,37 zł

liczba wejść: 2413

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP