Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 114 - Wrocław, 12.06.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1882 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/563/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

11385

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1883 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jaworskiego .

11386

1884 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego .

11397

1885 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 maja 20006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/435/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego .

11398

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1886 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

11399

1887 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów

11407

1888 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Lubinie

11408

1889 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieńsk

11411

1890 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego uchwałą .

11419

1891 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie pozbawienia nazw niektórych ulic położonych w Jeleniej Górze oraz zmiany przebiegu ul. Złotniczej

11433

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1892 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prusice .

11435

UCHWAŁY RAD GMIN:

1893 -

Rady Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czernica na stałe obwody głosowania

11435

1894 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w 2006 r. .

11436

1895 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa w gminie Długołęka uchwalonego uchwałą nr XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. w części dotyczącej działki nr 68/10 w obrębie Borowa .

11443

1896 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

11446

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:

1897 -

Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godziny otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu milickiego .

11449

1898 -

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego

11451

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

1899 -

Zgromadzenia Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa .

11454

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

1900 -

z dnia 12 maja 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 maja 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Złotoryjskiego a Burmistrzem Miasta Złotoryja w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego

11457

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,20 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,49 zł

liczba wejść: 2139

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP