Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 231 - Wrocław, 31.10.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3341 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu odcinka Trasy Czeskiej we Wrocławiu

24827

3342 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złoty Stok .

24831

3343 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

24837

3344 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 108, AM 15 w Sycowie

24842

3345 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24848

3346 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Sycowie

24849

3347 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa

24849

3348 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Wałbrzycha, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wałbrzycha

24850

3349 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy

24851

3350 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

24851

3351 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

24857

3352 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Miasta Oleśnica

24857

3353 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicy w Smolcu

24858

3354 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

24861

3355 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zachowicach .

24863

3356 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Wojcieszów i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

24865

UCHWAŁY RAD GMIN:

3357 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Ruja lub jej jednostkom organizacyjnym

24871

3358 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki lub jej jednostkom organizacyjnym

24872

3359 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

24873

3360 -

Rady Gminy w Jemielnie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jemielno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

24874

3361 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwalenia Programu pomocy regionalnej

24876

3362 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont dachu kościoła katolickiego parafii rzymskokatolickiej p.w. ŚŚ App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze .

24879

3363-

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2006 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Stoszowice nr IV/21/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Stoszowice wydatków na renowację zabytków .

24879

3364 -

Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

24880

3365 -

Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kotla

24887

3366 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna .

24887

3367 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach

24888

3368 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

24890

3369-

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 261/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zgorzelec, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania

24890

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,65 zł

liczba wejść: 2259

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP