Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 234 - Wrocław, 08.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3406 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

24993

3407 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Chojnowie .

24994

3408 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Karpaczu

24995

3409 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kłodzka odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i w Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

24995

3410 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków .

24996

3411 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Brzeg Dolny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

24997

3412 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/3151/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

24999

3413 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 października 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

25000

3414 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe .

25003

3415 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/170/05 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów

25003

3416 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy "Nowy Otok" w Oławie .

25005

3417 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy "Nowy Otok" w Oławie .

25007

3418 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy "Nowy Otok" w Oławie .

25009

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3419 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia

25011

3420 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bogatynia oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

25011

UCHWAŁY RAD GMIN:

3421 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Miłkowice lub jej jednostkom organizacyjnym

25013

3422 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Miłkowice lub jej jednostkom organizacyjnym

25015

3423 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica

25015

3424 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Stara Kamienica

25020

3425 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Urzędu Gminy Męcinka

25021

3426 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach .

25022

3427 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

25023

3428 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka

25025

3429 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Chojnów

25031

3430 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

25032

3431 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań .

25033

3432 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Gminy Miłkowice

25039

3433 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach

25040

3434 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2006-2011

25042

3435 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 września 2006 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Krotoszyce oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych .

25049

3436 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Krotoszyce .

25050

3437 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krotoszyce .

25051

3438 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej

25053

3439 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

25053

3440 -

Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kotla

25058

3441 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/237/2006 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 września 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości .

25059

3442 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/198/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

25059

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

3443 -

Do porozumienia nr 4/2005 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec zawartego w dniu 12 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Gminą Miejską Zgorzelec .

25060

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,89 zł

liczba wejść: 2305

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP